Products :

– Mặt hàng tẩm bột

Tôm xẻ bướm tẩm bột ( breaded butterfly shrimp ):

Size: U15, 16/20,21/25,26/30 ,31/40

Coating : 35%, 40%, 45%, 50%, 55% , 60%

Tôm duỗi tẩm bột ( breaded torpedo shrimp ) :

Size 10g, 15g , 17g , 20g , 25g , 30g , 40g

Coating : 35%, 40%, 45%, 50%, 55% , 60%

Tôm tẩm bột tempura ( tempura shrimp ) :

Size :  20g , 25g , 30g , 40g

Coating :  40%, 45%, 50%, 55% , 60%

Tôm viên tẩm tempura ( tempura shrimp ball ) :

size : :  20g , 25g

coating : 40% coating

Tôm burger ( Shrimp Burger)

Size : 75g, 85g,100g

Coating : 40%, 50%

Tôm lột vỏ tẩm bột ( Pop corn Shrimp ):

Size : 41/50, 51/60 , 61/70,71/90

Coating :  40%, 50%, 60%

Tôm cuốn da pastry ( filo shrimp ) :

Size : 10g , 15g, 20g

Coating : 50%, 60%

Dim sum : shrimp bonbon, filo shrimp , shrimp money bag , popcorn shrimp , samosa

Size : 10g/pcs

Coating : 60%