GALLANT DACHAN SEAFOOD CO., LTD

Wellcome to Gallant-Dachan Seafood

BREADED SHRIMP

Breaded butterfly shrimp

Tôm xẻ bướm tẩm bột

Breaded butterfly shrimp: Size: U15, 16/20, 21/25, 26/30 , 31/40; Coating : 35%, 40%, 45%, 50%, 55% , 60%.

Read more

Breaded torpedo shrimp

breaded-torpedo

Breaded torpedo shrimp: Size 10g, 15g,17g, 20g, 25g, 30g, 40g; Coating : 35%, 40%, 45%, 50%, 55% , 60%

Read more

Tempura shrimp

Tempura shrimp

Tempura shrimp: Size : 20g, 25g,30g, 40g; Coating : 40%, 45%, 50%, 55% , 60%

Read more

Tempura shrimp ball

tôm viên tẩm tempura

Tempura shrimp ball: Size : 20g, 25g; Coating : 40% coating.

Read more

Shrimp Burger

Tôm burger

Shrimp Burger: Size : 75g, 85g;100g; Coating : 40%, 50%.

Read more

Pop corn Shrimp

Tôm lột vỏ tẩm bột

Pop corn Shrimp: Size : 41/50, 51/60, 61/70, 71/90; Coating : 40%, 50%, 60%

Read more

Filo shrimp

Tôm cuốn da pastry

Filo shrimp: Size : 10g,15g; 20g; Coating : 50%, 60%.

Read more

Noodle shrimp

Tôm cuốn mì

Noodle shrimp: Size: 25g; Coating : 40%, 50%

Read more