GALLANT DACHAN SEAFOOD CO., LTD

Wellcome to Gallant-Dachan Seafood

Chứng Nhận Chất Lượng Sản Phẩm Gallant Dachan Seafood

 

Dưới đây là thông tin hình ảnh các loại giấy chứng nhận cho chất lượng sản phẩm của Gallant Dachan Seafood:

BAP FACTORY
Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm BAP FACTORY

BAP FARM

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm BAP FARM

BRC

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm BRC

HACCP

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

HALAL

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm HALAL

  • Liên Kết Website